Category Archives: Quy chuẩn Việt Nam về An toàn lao động

THÔNG TƯ 25/2016/TT-BYT

Thông tư 25/2016/TT-BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 25/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ … Tiếp tục đọc THÔNG TƯ 25/2016/TT-BYT

Xem thêm

THÔNG TƯ 23/2016/TT-BYT

Thông tư 23/2016/TT-BYT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 23/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – Mức tiếp xúc … Tiếp tục đọc THÔNG TƯ 23/2016/TT-BYT

Xem thêm