Hệ thống quản lý OHSAS 18001

Ohasa 18001

Khóa đào tạo : Chuyên gia đánh giá nội bộ tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007

  • Mục tiêu khóa học:

1. Đào tạo cho học viên những kiến thức về tổ chức một cuộc đánh giá nội bộ.

2. Tổ chức thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài theo các chuẩn mực quốc tế.

3. Xác định nhu cầu và tổ chức các hoạt động cải tiến hệ thống quản lý.

  • Nội dung chương trình:

1. Hoạch định việc xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro.

2. Yêu cầu pháp luật và những yêu cầu khác.

3. Các mục tiêu.

4. Chương trình quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

5. Cơ cấu và trách nhiệm.

6. Đào tạo nhận thức và năng lực.

7. Tư vấn và truyền đạt thông tin.

8. Tài liệu.

9. Kiểm soát tài liệu và dữ liệu.

10. Kiểm soát điều hành.

11. Chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

12. Thực hiện đo lường và giám sát.

13. Tai nạn, sự cố, sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa.

14. Hồ sơ và quản lý hồ sơ.

15. Đánh giá.

  • Đối tượng tham gia khóa học này:

1. Các cán bộ cốt lõi, các cấp tổ trưởng, trưởng, phó phòng, Ban lãnh đạo và các
thành viên được chọn lựa để thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý An toàn
và Sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001 (phiên bản hiện hành) nên tham gia
khóa học này.

2. Để đạt hiệu quả cao nhất, trước khi tham dự khóa học này các học viên nên tham
dự khóa đào tạo căn bản về các yêu cầu của OHSAS 18001:2007.

* Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline để được báo giá tốt nhất và được tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Đào tạo & Huấn luyện #