Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo thông tư 36/2014/TT-BCT

Ảnh hóa chất

Khóa đào tạo Kỹ thuật an toàn hóa chất được xây dựng theo chương trình khung và cho các đối tượng được quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương.

I. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan :

1. Lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (người quản lý)

2. Đối với người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất (người lao động).

II. Nội dung huấn luyện

1. Huấn luyện đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất  đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (người quản lý) theo thông tư số 36/2014/TT-BCT.

Nhom 1

Nội dung huấn luyện phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện. Cụ thể:

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, bao gồm: Yêu cầu về cơ sở vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; đăng ký sử dụng hóa chất; đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất; lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm; nghĩa vụ cung cấp và bảo mật thông tin; yêu cầu về lập, phê duyệt, xác nhận và thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; quy định về khoảng cách an toàn;

b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở);

c) Biện pháp về quản lý, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm;

d) Các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất: Thông tin gọi cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu tại chỗ; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ đồ liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền; huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở;

đ) Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

2. Huấn luyện đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất đối với người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất (người lao động) theo thông tư số 36/2014/TT-BCT

Nhom4

Nội dung huấn luyện phải phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện. Cụ thể:

a) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở).

b) Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

c) Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; biện pháp phòng ngừa, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường;

d) Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất; quy định an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao;

đ) Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí công việc (bao gồm cả thiết bị phòng cháy và chữa cháy);

e) Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp vị trí công việc và cứu hộ, thoát nạn;

f) Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

Hiện nay những người làm công việc liên quan đến hóa chất đều phải được đào tạo huấn luyện theo 02 thông tư :

1.  Thông tư 36/2014/TT-BCT: Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

2.  Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH: Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động với công việc liên quan đến hóa chất.

* Chúng tôi có thể kết hợp tổ chức Đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo thông tư 36/2014/TT-BCT và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động với công việc liên quan đến hóa chất theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH với đội ngũ giảng viên đạt chuẩn theo theo thông tư 36/2014/TT-BCT và thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH.

 * Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline để được báo giá tốt nhất và được tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Đào tạo & Huấn luyện #