Chương trình huấn luyện: An toàn khi làm việc với Hóa chất

36.2014.BCT

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016.

I. Đối tượng huấn luyện

Nhóm 3: Người làm công việc với Hóa chất

II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện

  1. Mục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động khi làm việc với hóa chất độc hại, nguy hiểm. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên.
  2. Thời lượng của khóa học: tổng thời gian huấn luyện 24 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra.

III. Nội dung huấn luyện

  1. Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

– Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ;

– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về ATVSLĐ

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

  1. Tổng quan kỹ thuật làm việc với hóa chất nguy hiểm, độc hại

– Các định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ;

– Các yêu cầu cơ bản khi làm việc với hóa chất nguy hiểm, độc hại

– Các đặc điểm đặc thù khi làm việc

  1. Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro khi làm việc

– Nhận diện mối nguy

– Phân tích rủi no và đánh giá rủi ro

  1. Kỹ thuật an toàn khi làm việc với hóa chất nguy hiểm, độc hại

– Các yêu cầu về an toàn khi làm việc

– Kỹ thuật an toàn khi làm việc: lý thuyết và thực hành

– Biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc

  1. Ứng phó với tình huống khẩn cấp, Kỹ thuật sơ cứu tại chỗ
  1. Đào tạo dựa trên điều kiện thực tế và yêu cầu riêng của khách hàng

* Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline để được báo giá tốt nhất và được tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Đào tạo & Huấn luyện #