Luật số: 84/2015/QH13: Luật An toàn, Vệ sinh lao động

Luat

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật 84.2015.QH13

Xem thêm

Luật do Quốc Hội ban hành #