Chương trình huấn luyện: Vai trò người quản lý trong công tác quản lý an toàn

Nhom 1

Khóa đào tạo, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho Nhóm 1 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016.

I. Đối tượng huấn luyện

         Nhóm 1: Người làm công tác quản lý    

a. Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;

b. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

c. Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

II. Mục tiêu khóa học và thời lượng huấn luyện

1.  Mục tiêu của khóa học: nhằm cung cấp các mô hình quản lý an toàn và các vấn đề quản lý an toàn thực tiễn.

2. Thời lượng của khóa học: tổng thời gian huấn luyện 16 tiếng bao gồm cả thời gian kiểm tra.

III. Nội dung huấn luyện

1. Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

– Tổng quan các yêu cầu pháp luật, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động.
– Các thuật ngữ trong an toàn, vệ sinh lao động;
– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động;
– Các qui định cụ thể về an toàn lao động trong công tác xây mới, mở rộng hoặc cải tạo cơ sở hạ tầng; các qui định an toàn trong việc sử dụng, lưu kho
và kiểm tra các hóa chất nguy hiểm, các thiết bị có yêu cầu về an toàn lao động

2.  Cấu trúc và triển khai hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

– Sơ đồ tổ chức, quyền và trách nhiệm;
– Chương trình an toàn/ Kế hoạch bảo hộ lao động;
– Xây dựng nội qui an toàn, qui trình vận hành an toàn máy;
– Đào tạo và huấn luyện an toàn; Xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức an toàn.
– Tuân thủ luật về an toàn vệ sinh lao động: triển khai, theo dõi và đánh giá
– Công tác tự kiểm tra việc triển khai công tác an toàn;
– Quản lý thiết bị, máy móc.
– Công tác điều tra, báo cáo tai nạn sự cố;
– Công tác theo dõi và báo cáo thực hiện công tác an toàn;
– Vai trò tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động;
– Qui định xử phạt về vi phạm an toàn lao động.

3. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro

– Nhận diện và đánh giá rủi ro
– Các biện pháp kiểm soát rủi ro
– Các vấn đề về Ergonomics: xây dựng, thực hiện và đánh giá

4. Tuân thủ pháp luật – Chia sẻ kinh nghiệm

– Thảo luận tình huống
– Các khuyến nghị

     * Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline để được báo giá tốt nhất và được tư vấn trực tiếp.

Xem thêm

Đào tạo & Huấn luyện #