QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng

Bo Xaydung

1. Quy chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ñô thị (sau này gọi tắt là công trình xây dựng).
2. Các yêu cầu về trang bị an toàn cho người lao động, kiểm định an toàn máy móc trên công trường tuân theo các quy ñịnh hiện hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

QCVN 18 2014 (QCVN An toan trong xay dung)

Xem thêm