Triển khai ISO 14001

tintuc5

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất /dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 được ban hành vào 15/11/2004 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001: 1996. Phiên bản ISO 14001: 1996 hết hạn vào 05/2006. Bộ tiệu chuẩn TCVN ISO 14001: 2010 (ISO 14001/Cor.1: 2009) hiện hành thay thế cho tiêu chuẩn TCVN ISO 14001: 2005 (ISO 14001: 2004).

Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loạI hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

Tổc chức áp dụng hệ thống ISO 14001 để kiểm soát các khía cạnh và tác động môi trường của các hoạt động sản xuất/ dịch vụ của tổ chức và cải tiến liên tục để đáp ứng các yêu cầu pháp luật cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 tổ chức cần chứng tỏ tổ chức đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ và ngăn ngừa ô nhiễm.

Để chứng tỏ tổ chức đã tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 bằng một số cách sau đây:

 • Tự công bố rằng tổ chức của mình đã áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001
 • Khách hàng hoặc các bên liên quan đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001
 • Mời tổ chức độc lập đánh giá chứng nhận sự phù hợp với hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 mong muốn các tổ chức tuân thủ đầy đủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn không có ngoạI lệ. Mọi yêu cầu của tiêu chuẩn phảI được thiết lập, thực hiện và duy trì.

Mức độ đạt được tuỳ thuộc vào từng tổ chức như quy mô mức độ phức tạp  của từng hệ thống quản lý môi trường. Mức độ tài liệu hoá phụ thuộc vào nguồn lực và năng lực con người. Làm thế nào để đạt được sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này phụ thuộc vào các yếu tố như:

 • Quy mô của tổ chức
 • Vị trí của tổ chức
 • Phạm vị áp dụng của tổ chức
 • Chính sách môi trường của tổ chức
 • Loại hình hoạt động của sản phẩm/ dịch vụ của tố chức
 • Các khía cạnh và tác động môi trường của tổ chức
 • Các yêu cầu của pháp luật mà tổ chức cam kết tuân thủ

Các bước thực hiện xây dựng hệ thống quản lý môi trường

41(3)

Để phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, tổ chức phải xây dựng hệ thống quản lý môi trường của mình có đề cập đến các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 14001,

Tổ chức phải:

 1. Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn (4.1).
 2. Thiết lập một chính sách môi trường (4.2).
 3. Xác định các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình (4.3.1).
 4. Xác định các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ (4.3.2).
 5. Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và kế hoạch để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu này (4.3.3).
 6. Xác định, lập thành văn bản và thông báo về vai trò, trách nhiệm và quyền hạn (4.4.1).
 7. Xác định nhu cầu & thực hiện đào tạo (4.4.2).
 8. Thiết lập và duy trì các thủ tục trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài (4.4.3).
 9. Thiết lập và phổ biến các tài liệu của hệ thống quản lý môi trường (4.4.4).
 10. Kiểm soát các tài liệu được áp dụng (4.4.5).
 11. Đảm bảo rằng các thủ tục liên quan đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa được thực hiện / kiểm soát (4.4.6).
 12. Thiết lập và thử nghiệm sự chuẩn bị và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp (4.4.7).
 13. Giám sát và đo lường các hoạt động của mình có thể gây tác động đáng kể đến môi trường (4.5.1).
 14. Đánh giá sự tuân thủ (vớI các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác và tổ chức đề ra) (4.5.2).
 15. Thiết lập và duy trì các thủ tục xác định trách nhiệm và quyền hạn trong việc xử lý và điều tra sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa (4.5.3).
 16. Thiết lập và duy trì thủ tục kiểm soát hồ sơ môi trường (4.5.4).
 17. Lập chương trình & thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường để xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001(4.5.5).
 18. Thiết lập quá trình xem xét lại hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính thích hợp, đầy đủ và hiệu quả liên tục của hệ thống (4.6)

TCSHANOI cung cấp tài liệu cho các đối tác khách hàng về:

TV.Triển khai ctac at

 1. Chính sách môi trường
 2. Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường
 3. Chương trình đạt được mục tiêu và chỉ tiêu môi trường
 4. Sổ tay môi trường
 5. Quy trình xác định khía cạnh và tác động môi trường
 6. Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu
 7. Quy trình kiểm soát hồ sơ
 8. Quy trình đánh giá nội bộ
 9. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
 10. Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa
 11. Quy trình mua hàng
 12. Quy trình đào tạo
 13. Quy trình xác định luật định và các yêu cầu khác
 14. Quy trình kiểm soát môi trường hàng tháng
 15. Quy trình quản lý rác thải
 16. Quy trình kiểm soát và xử lý nước thải
 17. Quy trình chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp
 18. Quy trình trao đổi thông tin môi trường
 19. Quy trình kiểm soát hoá chất
 20. Quy trình kiểm soát chảy tràn và rò rỉ
 21. Quy trình kiểm soát phương pháp và thiết bị đo lường
 22. Biểu đồ hướng dẫn giải quyết sự cố khẩn cấp
 23. Bảng phân loại rác thải
 24. Bảng liên lạc môi trường
 25. Sơ đồ tổ chức đội phản ứng nhanh
 26. Các hướng dẫn công nghiệp

 

* Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline để nhận được sự tư vấn tốt nhất về việc Triển khai ISO 14001.

Xem thêm

Triển khai ISO 14001 #