Triển khai công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường

TV.Triển khai ctac at

TRIỂN KHAI AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG

Hiện nay ở Việt Nam có gần 53 triệu người thuộc độ tuổi lao động trên 15 tuổi có việc làm trong đó có 32 triệu lao động làm việc trong khu vực phi kết cấu (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và lao động tự do). Vấn đề An toàn – Sức khỏe – Môi trường ngày càng được Nhà nước và xã hội coi trọng. Để thực hiện công tốt công tác này tại doanh nghiệp, TCSHANOI đưa ra 16 điều các Doanh nghiệp nên làm dựa trên cơ sở luật định và dễ dàng thực hiện việc lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá trong

STT Nội dung Bộ luật
Lao động
Nghị định
45/2013/NĐ-CP
Thông tư
1 Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm 139 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT
2 Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động 150 27/2013/TT-BLĐTBXH
3 Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 147 23 05/2014/TT-BLĐTBXH; 06/2014/TT-BLĐTBXH; 07/2014/TT-BLĐTBXH
4 Khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động 142 13  12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
5 Quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe cho người lao động 143, 144, 152 13 19/2011/TT – BYT; 10/2003/BLĐTBXH; 04/2015/TT-BLĐTBXH
6 Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động 138, 148 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT
7 Kiểm tra 138 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT
8 Đo lường 138 14 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT
9 Lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường 137 10
10 Xây dựng  nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy, thiết bị, nơi làm việc 136 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT
11 Báo cáo định kỳ về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT
12 Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp 140 14
13 Thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động 151
14 Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 141, 146 25/2013/TT-BLĐTBXH
15 Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động 149 14 04/2014/TT-BLĐTBXH
16 Chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 145, 152 13  10/2003/BLĐTBXH;  04/2015/TT-BLĐTBXH

* Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline để được tư vấn tốt nhất về việc Triển khai công tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

Xem thêm

Triển khai công tác An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường #