TCS HÀ NỘI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG PHẠM VI CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, HÀNG HÓA.

TCS Hà Nội công bố quyết định của Cục an toàn về việc chỉ định bổ sung phạm vi chứng nhận sản phẩm hàng hóa đối với TCS Hà Nội – Công Ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư Vấn Hà Nội ngày 13.07.2021. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG PHẠM VI CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM, HÀNG...

TCS HÀ NỘI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

TCS Hà Nội công bố quyết định của Cục an toàn lao động về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho TCS Hà Nội. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (link PDF)...

TCS HÀ NỘI CÔNG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA BỔ SUNG DO CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG CẤP

TCS Hà Nội công bố giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chứng nhận với một số sản phẩm hàng hóa bổ sung do Cục an toàn lao động – Bộ LĐTBXH cấp. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN 10.05.2019 (Link...

TCS HÀ NỘI CÔNG BỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN

TCS Hà Nội thông báo với quý khách hàng về việc TCS Hà Nội chính thức được Cục an toàn lao động – Bộ Lao động TBXH cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chứng nhận từ ngày 10/01/2019 và có quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận từ ngày 25/2/2019. GIẤY...

TCS HÀ NỘI CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KĨ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO TCS HÀ NỘI

TCS Hà Nội công bố quyết định của Cục an toàn lao động về việc caaos giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kĩ thuật an toàn lao động cho TCS Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KĨ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG (link...