TCS Hà Nội thông báo với quý khách hàng về việc TCS Hà Nội chính thức được Cục an toàn lao động – Bộ Lao động TBXH cấp giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chứng nhận từ ngày 10/01/2019 và có quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận từ ngày 25/2/2019.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN 10.1.19

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 25.02.19