Dịch Vụ

Đào tạo an toàn, xếp bậc và cấp thẻ An Toàn Điện

Theo thông tư 31/2014/TT-BCT

LIÊN HỆ NGAY

Tổng quan

Đối tượng
  1. Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên.
  2. Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.
Nội dung huấn luyện phần thực hành
  1. Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra, thí nghiệm các trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc phù hợp với công việc của người lao động.
  2. Phương pháp tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện và sơ cứu người bị tai nạn điện.
  3. Những nội dung thao tác liên quan đến việc bảo đảm an toàn phù hợp với công việc của người lao động.
Hình thức và thời gian huấn luyện

a) Huấn luyện lần đầu: Thực hiện khi người lao động mới được tuyển dụng. Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất 24 giờ.

b) Huấn luyện định kỳ: Thực hiện hàng năm. Thời gian huấn luyện định kỳ ít nhất 08 giờ.

c) Huấn luyện lại: Khi người lao động chuyển đổi vị trí công việc hoặc thay đổi bậc an toàn hoặc có sự thay đổi thiết bị, công nghệ; khi kết quả kiểm tra của người lao động không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên. Thời gian huấn luyện lại ít nhất 12 giờ.

Bậc an toàn điện
  1. Yêu cầu đối với từng bậc an toàn điện
  2. a) Đối với bậc 1/5:

– Kết quả huấn luyện lần đầu về lý thuyết và thực hành đạt 80% trở lên;

– Biết những quy định chung để đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc được giao;

– Sử dụng và quản lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định.

  1. b) Đối với bậc 2/5:

– Biết những quy định chung và biện pháp bảo đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc được giao;

– Sử dụng và quản lý trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc được giao đúng quy định;

– Biết phương pháp tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện;

– Biết sơ cứu người bị điện giật.

  1. c) Đối với bậc 3/5:

– Yêu cầu như đối với bậc 2/5;

– Có khả năng phát hiện vi phạm, hành vi không an toàn;

– Biết cách kiểm tra, giám sát người làm việc ở đường dây hoặc thiết bị điện.

  1. d) Đối với bậc 4/5:

– Yêu cầu như đối với bậc 3/5;

– Hiểu rõ trách nhiệm, phạm vi thực hiện của từng đơn vị công tác khi cùng tham gia thực hiện công việc;

– Biết lập biện pháp an toàn để thực hiện công việc và tổ chức giám sát, theo dõi công nhân làm việc;

– Có khả năng phân tích, điều tra sự cố, tai nạn điện.

đ) Đối với bậc 5/5:

– Yêu cầu như đối với bậc 4/5;

– Biết phối hợp với các đơn vị công tác khác, lãnh đạo công việc, tổ chức tiến hành các biện pháp an toàn và kiểm tra theo dõi thực hiện công việc.

Cấp thẻ an toàn điện

a) Cấp mới sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra đạt yêu cầu hoặc khi người lao động chuyển đổi công việc.

b) Cấp lại khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ.

c) Cấp sửa đổi, bổ sung khi thay đổi bậc an toàn của người lao động.

Hình Ảnh Khóa Học

Cần hỗ trợ? Gọi ngay


0983690878