Hợp Quy và Thông Quan Sản Phẩm Hàng Hóa

Các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Hợp Quy và Thông Quan Sản Phẩm Hàng Hóa của chúng tôi giúp các doanh nghiệp luôn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá Hợp Chuẩn & Hợp Quy

Đây là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đáp ứng theo yêu cầu của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11.

Thông quan sản phẩm hàng hóa

Cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng khác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Cần hỗ trợ? Gọi ngay


0983690878