Các dịch vụ Huấn Luyện

Các dịch vụ huấn luyện của chúng tôi

Huấn Luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nhóm 1 – Người đứng đầu và quản lý cấp cao người nước ngoài

Người đứng đầu (hoặc người được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động) đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

Huấn Luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nhóm 2 –  Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; 
b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Huấn Luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nhóm 3 – Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Huấn Luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nhóm 5 –  Người làm công tác y tế

Các giải pháp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động dành cho người người làm công tác y tế tại nơi làm việc.

Huấn Luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nhóm 4 – Người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 5

Các giải pháp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động của nhóm 4 dành cho người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 5, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Huấn Luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nhóm 6 – An toàn, vệ sinh viên

Các giải pháp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động dành cho An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện An toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Khóa đào tạo Kỹ thuật an toàn hóa chất được xây dựng theo chương trình khung và cho các đối tượng được quy định theo Nghị Định 113/2017/NĐ-CP

0363. 824. 149

Hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn trực tiếp và nhận báo giá tốt nhất.