Dịch Vụ

Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11.

Bấm vào đây để đăng kí

Tổng Quan

Hoạt động Chứng nhận là gì?

Đây là hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá và xác nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Đáp ứng theo yêu cầu của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 và Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11.

Vì sao phải công bố và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy?

Điều 34. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12)
1. Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định tại Điều 26 của Luật này.
Điều 28. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường (Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12)
1. Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất như sau:
a) Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
b) Công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
c) Lựa chọn chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm thuộc nhóm 1.
d) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy,
công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với sản phẩm thuộc nhóm 2

Đăng ký chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa