Dịch Vụ

Huấn Luyện Kỹ Thuật An Toàn Hóa Chất.

Theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

LIÊN HỆ NGAY

Tổng Quan

Khóa đào tạo Kỹ thuật an toàn hóa chất được xây dựng theo chương trình khung và cho các đối tượng được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CPT.

 

Nội dung huấn luyện

Nhóm 1  – Người đứng đầu đơn vị, quản lý, quản lý cấp cao

Đối tượng nhóm 1

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất.

Nội dung huấn luyện nhóm 1

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất.

b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

c) Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố.

Thời gian huấn luyện nhóm 1

Tối thiểu 8 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

Nhóm 2 – Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc

Đối tượng nhóm 2

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.

Nội dung huấn luyện nhóm 2

a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

b) Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

c) Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;

d) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

đ) Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất

Thời gian huấn luyện nhóm 2

Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

Nhóm 3  – Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Đối tượng nhóm 3

Người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

Nội dung huấn luyện nhóm 3
  1. a) Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất: Tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;
  2. b) Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;
  3. c) Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

d) Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Thời gian huấn luyện nhóm 3

Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Hình Ảnh Khóa Học

0363. 824. 149

Hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn trực tiếp và nhận báo giá tốt nhất.